Allevamento VOM FRIAULER ZAR

Rocco-Soraya

Rocco-Soraya

Data Nascita: 15/03/2016

Rocco Vom Friauler Zar

Perunpelo Soraya